بایگانی برچسب: s

گیتار الکتریک

مهدی واعظ پور استاد خوب گیتار الکتریک آموزشگاه

تصنیف چون به زلف خویش

تار: پوریا محمدی      کمانچه: مهدی قربانیان

کلیپ پاییز (کلاس کودک سازخورشید)

کلاس کودک (ارف) برای فرارسیدن پاییز ۹۳

قانون نوازی خانم مژگان حسینی

کلاس کودک

کلاس کودک آموزشگاه موسیقی سازخورشید