درباره

موسیقی زبانیست مشترک در دنیای امروز.
این زبان مشترک در طول تاریخ همواره باعث دگرگونی و دستیابی بشر به عرصهای جدید فکری ، هنری و انسانی‌ بوده است.

امروزه این زبان مشترک در کشور ما با نگاهی‌ آکادمیک تدریس و تحلیل میشود.
لذا وجود مؤسسات تخصصی امری ضروری است.

لازم به ذکر است که همکاری با اساتیدی دارای تحصیلات آکادمیک و تجربهٔ تدریس کلید تأسیس موسسهٔ ساز خورشید بود است.
افراد متخصص که همه از تیمهای دانشکده موسیقی در ایران میباشند در آموزشگاه ساز خورشید در محیطی‌ سرشار از انگیزه و همراه با آینده نگری، به دنبال کشف و پرورش استعدادهای علاقمند و جوان هستند،
رعایت علم پداگژی(علم تخصص در انتقال و تدریس) در تمام کلاسهای این موسسه امریست مهم که همواره مدّ نظر قرار دارد.